heslo dňa 21.10.2016

Hospodin hovorí: Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami. 3.Mojžišova 26,9

Vy ste Božia roľa a Božia stavba! 1.Korintským 3,9

V tejto kapitole v 9. veršíku apoštol Pavel píše, že my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a stavba. Podstatné je poznamenať, že dôraz je tu na slovíčku „Boží“. Preto ani tu nejde len o „nejakú“ spoluprácu s Bohom, ale o zdôraznenie, že Pavel a Apollo sú ako spolupracovníci Boží a patria Bohu. Je dôležité uvedomiť si, že náš Boh je hospodárom a majiteľom svojej role, i svojej stavby, ktorou je Cirkev. Nášmu Pánovi patríme všetci my, ktorí sme Jeho služobníkmi a máme rozdielne dary, ale nie sme majiteľmi samých seba. Boh je Ten, ktorý nás môže urobiť plodnými, rozmnožiť naše dary, a učiniť nás schopnými a užitočnými pre Neho. Všetci patríme Bohu so všetkými darmi a službami, aby sme budovali Božie kráľovstvo tu na zemi. Preto sa aj naša pozemská nádej nesmie upínať na niektorého z Božích služobníkov, iba na Toho, ktorý nás povolal a ktorý nás zachová až do konca. Nech nás Boh použije všetkých ako svojich služobníkov na svojej roli!

Aktuality

október
1.

Modlitebné predmety október / říjen 2016

1. október 2016 - 31. október 2016

2. 10. – 8. 10. 2016

 

Michalovce

Modlíme sa:

  • za všetkých dlhodobo chorých členov a priateľov zboru
  • za vykrytie všetkých služieb v zbore, ktoré do svojej výpovede mala na starosti s. K. Balogová: detská služba, služba v DSS Anima a ...
september
4.

Modlitebné predmety september 2016

1. september 2016 - 30. september 2016

4. 9. – 10. 9. 2016

 

Banská Bystrica

Prosíme o modlitby za učiteľov i študentov, aby nový akademický rok bol rokom usilovného štúdia a Božieho žehnania práce všetkých na Katedre teológie a katechetiky PF UMB.

Pavel Procházka<...

júl
27.

Modlitebné predmety august/srpen 2016

31. júl 2016 - 6. august 2016

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • spoločný zborový výlet, služba Božím Slovom starším ľuďom v penziónoch 
  • prázdninové stretnutia s deťmi.

Pavle Kocev

Plzeň 3 Maranatha a Plzeň 1 Lochotín

júl
18.

Biskup Franz W. Schäfer (1921-2016) – staviteľ mostov medzi svetmi

14. júl 2016

Nikto neočakával, že dieťa Franz Werner Schäfer, ktorý sa narodil 10. marca 1921 pri Baseli, sa ním jedného dňa stane. Vyrastal v jednoduchých podmienkach robotníckej triedy. Jeho rodičia sa aktívne zúčastňovali na pomoci ľuďom, ktorí boli v problémoch a snažili sa o dosiahnutie väčšej ...